Ett modernt och tryggt centrum

Hörby kommun bygger under 2018 om delar av Hörby centrum. Miljöerna runt stationslägen ska förskönas och moderniseras. Framkomligheten för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister förbättras vid Gamla torg och Ringsjövägen, samtidigt som det skapas trygga och trivsamma väntmöjligheter.

Vad kommer att förändras?

Gamla torg får en ny utformning som ska göra det lättare att ta sig fram till fots eller med cykel. Skånetrafiken installerar nya väntlägen vid busshållplatserna med ny design, belysning och digitala informationstavlor. Hörby blir först i Skåne med det nya designkonceptet.

Ny belysning installeras längs gatorna – dagens armatur är föråldrad – och det görs ett välbehövligt underhåll av gator och trottoarer.

Ombyggnaden innebär att det tas ett helhetsgrepp kring centrumgenomfarten. Ny belysning installeras längs gatorna – dagens armatur är föråldrad – och det görs ett välbehövligt underhåll av gator och trottoarer.

Hur ser tidsplanen ut?

Ombyggnaden ska vara genomförd i slutet av 2018. Avslutande asfaltering och montering av de nya väderskydden vid hållplatserna kommer att göras våren 2019.

Ombyggnaden är uppdelad i fyra etapper:

Etapp 1: Ringsjövägen (april – maj)

Ombyggnad av Nygatan. Stationsläge Ringsjövägen byggs. Postmästaregatan stängs av och byggs om till dubbelriktad.

Etapp 2: Storgatan (maj – november)

Storgatan stängs av och byggs om. Stationsläge Gamla Torg byggs om. Ringsjövägen från Gamla Torg till Norregatan byggs om. Storgatan och anslutande vägar ska vara klara före Hörby marknad och öppnas då för trafik.

Etapp 3: Gamla torg (augusti – december)

Gamla Torg stängs av och byggs om. Ringsjövägen Norregatan – Magistergatan byggs om.

Etapp 4: Ringsjövägen (augusti – december)

Ringsjövägen färdigställs. Kristianstadsvägen mellan Slagtoftavägen och Kungsgatan byggs om. Ytskikt färdigställs och det utförs plantering på hela området.

Gamla torg kommer att byggas Vägstråket förbi Storgatan.

Vad är superbusskonceptet?

Region Skåne har lanserat en satsning på kollektivtrafik. Det kallas Regionalt superbusskoncept. Syftet med det regionala superbusskonceptet är att genom samplanering av orts- och kollektivtrafikutveckling öka tillgängligheten och attraktiviteten för både kollektivtrafiken och orten. Att utveckla kollektivtrafiken med buss som färdmedel ger hög attraktivitet betydligt snabbare och till avsevärt mindre kostnad än jämfört med en järnvägsutbyggnad. Genom att komplettera järnvägssystemet med regionalt superbusskoncept bidrar det till att göra Skåne mer tillgängligt. Du kan läsa mer om det regionala superbusskonceptet på Region Skånes webbplats.

Entreprenör: FASAB

Klart: December 2018*

*Nya väderskydd på plats våren 2019